Fiscale aspecten van crowdfunding – Deel 1: Donaties en ANBI status

By There are no tags 0 comments

 Wat zijn de fiscale mogelijkheden en valkuilen bij crowdfunding? Is het mogelijk om een ANBI status te gebruiken voor je crowdfunding project of platform? En wanneer is er sprake van een donatie of gift? Deze vragen die betrekking hebben op donaties via crowdfunding zullen we in het eerste artikel van het drieluik “fiscale aspecten van crowdfunding” beantwoorden.

De volgende artikelen zullen gericht zijn op de fiscale aspecten van Pre-sales, Leningen en Equity-based crowdfunding. WEBclusive doet actief onderzoek binnen de crowdfunding sector, waarbij we ook de regelgeving rond crowdfunding in kaart brengen. Wij delen onze kennis actief via social media, artikelen, presentaties en whitepapers. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste inzichten op het gebied van crowdfunding, dan raden we u aan ons twitteraccount @WEBclusive te volgen.

 Donatieplatformen
Vaak zijn het n
on-profit organisaties die een donatieplatform starten. Het platform wil dan ruimte geven aan kunstenaars, buurtinitiatieven of ontwikkelingsprojecten om geld op te halen voor projecten. Enkele voorbeelden hiervan zijn 1%CLUB, voordekunst.nl en CineCrowd .

Wanneer is er sprake van een donatie (of gift)?
Van een gift is fiscaal sprake als er sprake is van een bevoordeling uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat. Van een bevoordeling uit vrijgevigheid is sprake als er een vermogensverschuiving is van de gever naar begiftigde, waardoor het vermogen van die laatste vergroot.
[1]

 Zijn donaties bij Crowdfunding platforms wel donaties dan?
In ruil voor een donatie wordt de donateur meestal op de hoogte gehouden van het verloop van het project. Wat opvalt bij een platform als Voordekunst maar ook bij andere platforms als CineCrowd of  Flintwave is dat er op het eerste gezicht daarnaast geen geringe tegenprestaties worden geleverd. Zo wordt bij Voordekunst meestal bij oplopende giften een grotere tegenprestatie geleverd die vaak mede bestaat uit producten of diensten die bij het project horen. Een toegangskaartje of een concert thuis, een e-book of video of een naamsvermelding zijn hier voorbeelden van. Het lijkt hierbij niet altijd even duidelijk of hier nog sprake is van een symbolische tegenprestatie of van voorverkoop. Een platform als Voordekunst toont daarom op haar eigen website als criterium voor de waarde van de tegenprestatie een waarde van maximaal 15 % van de gift. Een dergelijk percentage is slechts een vuistregel ons inziens. Natuurlijk is het heel goed dat een platform een realistisch percentage noemt en de donateurs en haar projecthouders erover voorlicht. Uit de BTW jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (HvJ) blijkt echter dat niet alleen de waarde, maar ook de aard bepalend is.
[2] Een oordeel over de tegenprestatie dient gevormd te worden vanuit het gezichtspunt van de modale consument. De vrijstelling voor de BTW wordt in zijn aard bovendien beperkt geïnterpreteerd, omdat een van de doelstellingen het voorkomen van concurrentieverstoring is. Een kaartje van het concert waarvoor gecrowdfund wordt bijvoorbeeld lijkt dan al snel niet van geringe waarde.

Het is aan te bevelen de waarde te administreren en zonodig gift en tegenprestatie te splitsen.

Donaties en fiscaal voordeel
Heeft de donateur nog fiscaal voordeel van de gift? Dat kan. Voor de inkomstenbelasting van de donateur, of vennootschapbelasting in het geval van een donerende onderneming, is het relevant of het doel een ANBI doel is of niet.
[3] Alleen in het eerste geval kan de eenmalige gift eventueel worden afgetrokken van het inkomen of de winst.[4] Om die reden is het ook wel zo attent als projecteigenaar of platform de gift en de grootte ervan bevestigt naar de donateur en zonodig aangeeft voor welk deel die aftrekbaar is. In het geval van een culturele ANBI mag dat namelijk zelfs voor 125 % bij de inkomstenbelasting en 150 % voor de vennootschapsbelasting!

 Crowdfunding & vaststelling moment van donatie.
Op welk moment kan eigenlijk de gift bevestigd worden? Direct al bij de betaling of pas later? En wanneer is dat relevant? Crowdfunding platformen keren immers over het algemeen pas geld uit als een “financieringsdoel”  is bereikt. Staat de teller op 100% dan zal een crowdfundingplatform of project over gaan tot uitkering van het geld.

Wij zijn van mening dat daar op twee manieren tegenaan kan worden gekeken, maar dat dat alleen relevant is indien de peildatum 1 januari wordt gepasseerd. De belastingdienst zal hier waarschijnlijk ook pragmatisch mee omgaan. Dit valt echter niet te garanderen.  De eerste manier is dat de gift pas gedaan is op het moment dat het project doorgaat. Hiervoor pleit bijvoorbeeld het Staatsloterij arrest omdat daarin, in een spiegelbeeldige situatie, het moment van opvorderbaarheid als overgangsmoment werd aangenomen.[5] Zolang het project niet doorgaat moet dan het vermogen dus nog aan de gever toegerekend worden. Het tweede mogelijke standpunt is dat een belastingplichtige wel direct mag aftrekken, maar eventueel het terugkrijgen van de gift in het jaar erop moet aangeven. Dit is in de wettelijke systematiek sinds 1 januari 2012 mogelijk.[6] Informatie hierover staat ook op de website van de belastingdienst.[7] Bij veel buitenlandse sites speelt dit probleem niet omdat deze met Creditcards werken en het geld pas innen als het project doorgaat.

 De projectinitiator zal in het algemeen kunstenaar en/of ondernemer zijn. Ontvangen bedragen horen tot de omzet. Wat de BTW betreft zijn betalingen zonder tegenprestatie onbelast in de BTW. Dit heeft ook consequenties voor de eventuele geringe of symbolische tegenprestaties waarvoor dan ook geen voorbelasting kan worden afgetrokken. Voor de BTW is de timing slechts van belang voor het eventueel verzenden van een factuur, voor zo’n niet vrijgestelde (deel) prestatie.

 ANBI status & crowdfunding platforms

Veelal stellen platforms zich op het standpunt dat zij slechts het contact tussen geldvrager en geldgever faciliteren. Zij vragen daarvoor een zakelijke vergoeding meestal een percentage van het financieringsbedrag. De aard van de ANBI toekenning maakt het twijfelachtig dat deze platforms zich ook als slechts faciliterend kunnen presenteren. Een ANBI stichting moet namelijk een doelstelling hebben, een beleidsplan, dat inzicht geeft in de werkzaamheden, besteding van gelden, doelen, het beheer van vermogen en voldoen aan extra eisen voor administratie e.d.[8] Wij vragen ons daarom af of de kwalificatie als “gewone ANBI stichting” die geheel verantwoordelijk is voor de projectadministratie en dus ook bijvoorbeeld de juiste BTW afdracht niet meer voor de hand ligt dan een kwalificatie als bemiddelaar die er tussenuit valt. Ten aanzien van dit onderwerp verwachten we in de toekomst zeker dat er verscherping van toezicht of interpretatie van de regelgeving gaat optreden. We raden daarom ook alle partijen goed aan ten aanzien van dit onderwerp heel zorgvuldig te werk te gaan.

Praktische tips

  1. Let op met de hoogte van de tegenprestatie bij donaties en administreer waar nodig apart de BTW bedragen.
  2. Stuur bedankjes met opgave van de giften zodat je de donateurs helpt bij hun belastingaangifte.
  3. Platform let op of je er wel “tussenuit valt”

Disclaimer
Met deze blogpost hebben we u een overzicht proberen te bieden aangaande donaties en de fiscale kwalificatie. Voor uw specifieke situatie adviseren we u echter altijd deskundig advies in te winnen, de meest actuele regelgeving en jurisprudentie er goed op na te lezen. Wij houden ons niet verantwoordelijkheid ten aanzien van het bovenstaande en eventuele toepassing van deze informatie door u of uw organisatie.

Tanja Verstelle – Fiscaal juridisch beleidsmedewerker @WEBclusive
Frits Klaver – Managing partner WEBclusive

Verwijzingen:

[1] Art. 6.33 wet IB 2001; HR 12 januari 1972, nr. 16.695, BNB 1972/44.

[2] Een overzicht van deze jurisprudentie wordt bijvoorbeeld besproken in HR 10 augustus 2012, nr. 10/03634; zie ook Besluit Omzetbelasting,

[3] Art. 5b AWR. In principe kunnen ook buitenlandse ANBIs zich laten registreren bij de belastingdienst , zie ook paragraaf 3.6. Om aangemerkt te kunnen worden als ANBI moet voor meer dan 90% een algemeen nuttig doel worden nagestreefd. Een beoordeling is zowel  kwalitatief (doel) en kwantitatief (uitgaven ten behoeve van het doel), kamerstukken II, 2011-2012, 33 006, nr. 6, p. 10. Zie ook NDFR commentaar bij  art. 6.33 IB.  Een ANBI status is te controleren op de website van de belastingdienst.

[4] Art. 6.32 jo 6.34 wet IB 2001.

[5] HR 28 oktober 2011,nr. 10/03727, BNB 2011/297.

[6] Art. 3.39 onderdeel e wet IB 2001 en art. 16 lid 3 wet Vpb 1969.

[7] www.belastingdienst.nl 

[8] art. 1a Uitv. Reg. AWR.

 

WEBclusive
About The Author
WEBclusive

There are no comments yet, but you can be the firstComments are closed.